이 플러그인은 최근 3개의 주요 워드프레스 출시와 시험 되지 않았습니다. 워드프레스의 좀 더 최근 버전으로 이용할 때 더 이상 관리되지 않고 지원되지 않고 호환성 문제가 있을 수 있습니다.

Armlinks

설명

This plugin will convert Your Armenian slugs into Latin slugs in pages and posts. Plugin can change only new posts and pages slugs: after plugin activation. Soon we will also have function that can be change your old pages and posts slugs, if you want that !

Այս խրվակը հնարավորություն է տալիս փոխելու ձեր հայատառ էջերի և հոդվածների հղումները՝ լատինատառ։ Այն փոփոխում է միայն ձեր նոր հղումները՝ խրվակի ակտիվացումից հետո։ Շուտով դուք կունենաք հնարավորթւոյուն նաև ցանկության դեպքում փոփոխելու հին հղումները։

후기

이 플러그인에 대한 평가가 없습니다.

기여자 & 개발자

“Armlinks”(은)는 오픈 소스 소프트웨어입니다. 다음의 사람들이 이 플러그인에 기여하였습니다.

기여자

자국어로 “Armlinks”(을)를 번역하세요.

개발에 관심이 있으십니까?

코드 탐색하기는, SVN 저장소를 확인하시거나, 개발 기록RSS로 구독하세요.