QRCode Payment for Vietnam

Quick payment using VietQR, Momo, Zalo Pay, AirPay, Viettel Pay, Moca,… for individual customers, developed…


Blue Coral 1,000+ 활성 설치 5.7.9(와)과 시험됨 2년 전에 업데이트됨

VietQR

Tự động tạo mã QR ngân hàng cho từng đơn hàng. Mã QR sẽ nhúng…


Casso Team 1,000+ 활성 설치 6.0.5(와)과 시험됨 6개월 전에 업데이트됨