KiotViet Sync

설명

We support you to synchronize data from KiotViet to WordPress website via KiotViet Sync plugin.
Make it easier for you to reach online customers.
Create a WordPress Shop website more easily.
Synchronize inventory data, prices, photos, orders without complicated operations or boring manual tasks.
This plugin will help you
* Connecting with KiotViet is easy
* Synchronize products, orders, goods automatically
* Update inventory, photos, automatic status from KiotViet
* Completely free
Thanks for using our product.
Contact support
Support On Facebook: KiotViet Sync – Support Developers

설치

 1. Upload “kiotviet-sync.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. Use the plugin via the “KiotViet Sync” menu.

You can also:

 1. Navigate to “Plugins” > “Add New”.
 2. Browse and search for plugins “KiotViet Sync”
 3. Click on “Install Now” button
 4. Click “Activate” to activate the plugin.

FAQ

What is KiotViet?

KiotViet is a POS, supporting users to check inventory, sales and many other utilities.

Does the woocommerce plugin is required?

Yes. Woocommerce is required for KiotViet Sync plugin.

Will it be free forever?

Yes

후기

2022년 9월 12일
Lúc cập nhật được, lúc không, Nguyên 1 team đội ngũ lớn mà có cái plugin cũng chạy không ổn đinh, lỗi tới lỗi lui.
2022년 5월 25일
KiotViet cần kiểm tra lại plugin đồng bộ giữa website và phần mềm KiotViet.Lâu lâu tự nhiên có vài đơn hàng mà trong đó có 1-2 sản phẩm tự bật bị đồng bộ qua Kiot, khiến toàn bộ thông tin sản phẩm hiện có trên website bị thay đổi và trắng xóa, biển thể thành đơn giản. Còn trên Kiot tự tạo ra 1 sản phẩm mới với danh mục "khác". Trong cài đặt không bật đồng bộ sản phẩm, đã tắt những thứ liên quan đến đồng bộ sản phẩm ở chữ KHÔNG. Chỉ cho phép đồng bộ đơn hàng từ website về KiotViet. Việc này dẫn tới đôi lúc xảy ra lỗi thông tin ở website, vì website có SEO, nên phải restore lại backup của ngày trước để khôi phục sản phẩm bị đồng bộ mất trắng thông tin. May là website mình cho backup mỗi ngày chứ không thôi toang.
2021년 6월 23일
Phiên bản mới của plugin có vẻ fix khá nhiều lỗi từ phiên bản trước và tốc độ đồng bộ cũng cải thiện. Hy vọng sẽ có thêm nhiều tính năng mới trong tương lai!
2020년 9월 3일
Plugin hoạt động tốt, nhưng mà còn hạn chế tính năng. Cần bổ sung tính năng hiện tồn kho theo chi nhánh, đẩy đơn theo chi nhánh đặt hàng trên web.
2020년 8월 14일
Sản phẩm đang hoàn thiện rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn lỗi là sau khi đồng bộ toàn bộ thuộc tính của sản phẩm bị xóa hoàn toàn, nên khắc phục vấn đề này sớm
모든 11 평가 읽기

기여자 & 개발자

“KiotViet Sync”(은)는 오픈 소스 소프트웨어입니다. 다음의 사람들이 이 플러그인에 기여하였습니다.

기여자

자국어로 “KiotViet Sync”(을)를 번역하세요.

개발에 관심이 있으십니까?

코드 탐색하기는, SVN 저장소를 확인하시거나, 개발 기록RSS로 구독하세요.

변경이력

1.5.0 – 11/07/2022

 • Fix product attribute deleted
 • Fix product to trash after update

1.4.9 – 27/06/2022

 • Update order products

1.4.8 – 15/06/2022

 • Update error message sync order

1.4.7 – 25/05/2022

 • Add Webhook’s Status
 • Add Webhook’s cUrl Testing

1.4.6 – 13/04/2022

 • Update WP function
 • Fix timezone sync history
 • Change path of log folder
 • Fix clear stock cache after update

1.4.5

 • Fix webhook action

1.4.4

 • Fix sync product inventory
 • Add button cancel connect in loading branch screen

1.4.3

 • Add option only sync new products
 • Update checker WP Cron
 • Add payment method to description in order

1.4.2

 • Add function auto sync orders
 • Fix order sync

1.4.1

 • Add new sync attribute option
 • Update logic check product type
 • Update force delete product from webhook
 • Add new function to get surcharge from KiotViet

1.4.0

 • Checking php requirements
 • Fix issue get image from KiotViet
 • Update new style
 • Update log location to kiotviet_log in wp-content
 • Update checker (curl, $_SERVER[“HTTP_HOST”])
 • Update logic for sync product, variation product, images, product unit, category, discount
 • Update workflow to sync branch first
 • Add new page to check webhook registed
 • Add clear cache button
 • Update readme

1.3.0

 • Checking php requirements
 • Fix issue get image from KiotViet

1.2.0

 • Sync product unit
 • Remove info sync product as short description, tag …
 • Update hash image name Kiotviet
 • Update sync fast with product variable
 • Change data type from text to longtext
 • Update hook delete product website
 • Update hook delete category website
 • Fix pricebook and stock with product variable
 • Change prefix order code Kiotviet
 • Fix pricebook expires date
 • Update webhook product simple to variant and opposite
 • Update webhook stock product parent
 • Fix manager customer by branch

1.1.0

 • Update options for sync data
 • Sync data by SKU
 • Update logic for stock
 • Add Sync button by manually

1.0.0

 • Sync products, categories, orders, images
 • Auto update via webhook